Services

บริการของเรา

PU Foam Insulation System

ระบบกันความร้อนบนหลังคา ด้วย PU FOAM เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อลดภาวะความร้อน การอนุรักษ์พลังงาน และการประหยัดพลังงาน ภายในอาคาร บ้านเรือนและโรงงานต่างๆ

- ป้องกันความร้อน ลดความร้อนภายในอาคาร
- ป้องกันการรั่ว (Water Leaking)
- ลดเสียงดัง กั้นเสียง (Noise Inhibiting)
- ทนกรด / ทนด่าง (Acid and Base Resistant)
- น้ำหนักเบา และ แข็งแรง (Light Weight and Strength)
- ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
- ทนไฟและไม่ลามไฟ (Fire Retardant)