Services

บริการของเรา

Epoxy Anti-Static Flooring System

เคลือบผิวด้วย Anti-Static Epoxy สามารถป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ที่เกิดจากการสัมผัส หรือการเสียดสีทางกล และยังช่วยเพิ่มความทนทาน มีความสวยงาม ทำความสะอาดง่าย