Services

บริการของเรา

FRP Fabrication

ระบบงานขึ้นรูป FRP สามารถขึ้นรูปได้ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เช่น แท๊งค์ บ่อ ถัง ท่อ หรือชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันสารเคมี และยืดอายุการใช้งาน

Lining

PRODUCTS

ACT Sika LANKO PPK