Services

บริการของเรา

Ceramic Coating

ระบบงานเคลือบป้องกันความร้อน ก่อนสัมผัสถึงผิวนอกของผนัง อาคาร หรือผิวของหลังคา เป็นการพ่นฉนวน สามารถแก้ปัญหาความร้อนที่เกิดจากหลังคาผนัง ซึ่งเกิดจากการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) เข้าสะสมที่ตัวอาคาร

Lining